14 สิงหาคม 2562 ลุ้นกาฬสินธุ์จังหวัดปลอดขยะระดับประเทศ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/96747

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาและเอกชน โดยมี นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ทั้งนี้ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อใช้ในการลดขยะด้วย วิธีการ 3 วิธี คือ รีดิวส์ รียูส และรีไซเคิล ด้วยการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา เอกชนและประชาชน จากการดำเนินการสามารถลดปริมาณขยะทั้งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีสถานที่กำจัดขยะด้วยระบบที่ถูกต้องเพียงแห่งเดียวใน จ.กาฬสินธุ์ มาตั้งแต่ปี 2562 ทำให้ปริมาณขยะลดลงจากจำนวน 1.5 แสนตัน/ปี เหลือ 9.8 หมื่นตัน/ปี ทำให้ลดงบประมาณในการสำคัญกำจัดขยะได้เป็นจำนวนมาก โดย จ.กาฬสินธุ์ได้รับการประเมินจากสถาบันพระปกเกล้าให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัดสะอาด ที่จะเข้าประกวดในระดับประเทศในการประชุมของคณะกรรมการในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ